Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 3002   
  中文姓名: 黃永光 
  英文姓名: WONG WING KONG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 90209868 
  電郵地址: pollyhon@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 41 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1984 
中級   1994 
高級   2002 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 李佳軒
鍾知諾
郭心榆
 
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施