Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2235   
  中文姓名: 麥景皓 
  英文姓名: MAK KING HO 
  性別: 男 
  聯絡電話: 62044159 
  電郵地址: kenmak321@gmail.com  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2018 
中級   2021 
 
  專長教法:  
  可任教之地區: 中西區
南區
灣仔
九龍城
油尖旺
 
  學員名單: 麥景皓
黎偉言
康渭琛
伍柏熹
伍柏語
夏修賢
黃鈺媛
鄧潔瑩
 
  講座名稱: 2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法