Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2233   
  中文姓名: 張抗抗 
  英文姓名: ZHANG KANGKANG  
  性別: 男 
  聯絡電話: 52814560 
  電郵地址: 370460658@qq.com  
  教練工作年資: 18 
  獲得教練證書之認可年份:
中級   2021 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
 
  學員名單: 彭彥懷
耿卓
鞏胡正
湯曜榮
CHENG JASON
羅文江
羅文杉
鄭釗洋
唐梓豪
余汶閲
吳澤熙
劉睿熙
李家銳
黃敬心
鄭曼萱
張卓伊
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽