Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2213   
  中文姓名: 鄧國基 
  英文姓名: TANG KWOK KEI 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1998 
中級   2018 
 
  講座名稱: 2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會