Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2180   
  中文姓名: 陳振宇 
  英文姓名: CHAN CHUN YU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92528312 
  電郵地址: chris.1924@hotmail.com  
  教練工作年資: 17 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2005 
中級   2016 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
長膠生膠打法
 
  可任教之地區: 東區
油尖旺
觀塘
西貢
 
  學員名單: 梁子健
林逸哲
蕭穎榆
林恬慧
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會