Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2179   
  中文姓名: 陳勇奮 
  英文姓名: CHAN YUNG FAN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 93075864 
  電郵地址: steven_chan1314@hotmail.com  
  教練工作年資: 13 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2011 
中級   2016 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 全港均可
將軍澳 / 粉嶺 / 上水
 
  學員名單: 李晉輝
鄭博聰
鄭智聰
黃曦晨
吳卓謙
連康正
謝禮謙
黃梓林
許晉熹
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練週年大會