Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2155   
  中文姓名: 符杰禧 
  英文姓名: FU KIT HEI 
  性別: 男 
  聯絡電話: 98118785 
  電郵地址: fukithei@gmail.com  
  教練工作年資: 17 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2008 
中級   2015 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
戰術運用
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 葉浩麟
張家寶
梁永樂
林仲軒
葉曉蔚
張晶笙
李翠琴
單焯喬
林奕蓓
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路