Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2151   
  中文姓名: 吳富強 
  英文姓名: NG FOO KEUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92179429 
  電郵地址: ngfookeung195898@gmail.com  
  教練工作年資: 35 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1981 
中級   1984 
 
  專長教法: 弧圈
削球
發球
 
  可任教之地區: 油尖旺
深水埗
屯門
元朗
沙田
荃灣
葵青
 
  學員名單: 劉顯秋  
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童