Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2130   
  中文姓名: 楊樹基 
  英文姓名: YOUNG SHU KI 
  性別: 男 
  聯絡電話:  
  電郵地址: -  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
中級   1999 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 陳敬泓
黃芊柔
王千嘉
關洛琳
李泓瑤
關洛昕
 
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2020年教練講座(2)
2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展