Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2130   
  中文姓名: 楊樹基 
  英文姓名: YOUNG SHU KI 
  性別: 男 
  聯絡電話: 97806940 
  電郵地址: youngshuki@hotmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
中級   1999 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 方皓晴
譚雋言
黃芊柔
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧