Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2128   
  中文姓名: 楊智正 
  英文姓名: YEUNG CHI CHING 
  性別: 男 
  聯絡電話: 97350750 
  電郵地址: derekycc@live.hk  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2002 
中級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 沙田  
  學員名單: 黃健惺
吳宇洋
何思翰
徐灝朗
何思霖
 
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2020年教練講座(2)
2021教練週年大會