Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2126   
  中文姓名: 葉泳樞 
  英文姓名: YIP WING SHU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 96420814 
  電郵地址: yipwingshu@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2000 
中級   2005 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 屯門  
  學員名單: 葉逸朗
譚芷甄
葉綺嵐
金穎煊
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會