Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2121   
  中文姓名: 鄧量弘 
  英文姓名: TANG LEUNG WANG KERWIN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 98713340 
  電郵地址: kerwintang@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 15 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2001 
中級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 東區
灣仔
 
  學員名單: 麥敬滔
林展峰
謝家軒
關紫芯
鄧可欣
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童