Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2121   
  中文姓名: 鄧量弘 
  英文姓名: TANG LEUNG WANG KERWIN 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2001 
中級   2006 
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會