Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2116   
  中文姓名: 容朗展 
  英文姓名: YUNG LONG CHIN 
  性別: 男 
  聯絡電話:  
  電郵地址: -  
  教練工作年資:  
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2002 
中級   2013 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 許鉞
鍾子文
姚弘哲
楊戈
李易謙
鞏胡正
鍾子彥
李尚熹
張乘軒
傅靖嵐
梁藝洋
陸悅
胡洛懿
陸忻
葉蔚葹
陳子翹
黃子倩
江玟頤
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路