Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2112   
  中文姓名: 黃肇恩 
  英文姓名: WONG SIU YAN 
  性別: 女 
  聯絡電話: 97006903 
  電郵地址: katrinawsy@gmail.com  
  教練工作年資: 21 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2004 
中級   2010 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
教授不同種類的套膠、多國語言教學
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單:  
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2020年教練講座(1)
2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施