Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2087   
  中文姓名: 黃旭潮 
  英文姓名: WONG YUK CHIU 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
中級   1998 
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧