Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2070   
  中文姓名: 梁家強 
  英文姓名: LEUNG KA KEUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話:  
  電郵地址: dysc20@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 17 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2004 
中級   2011 
 
  專長教法: 弧圈  
  可任教之地區: 觀塘
沙田
 
  學員名單: 梁譽軒
余卓翹
余卓熙
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練週年大會