Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2012   
  中文姓名: 龐日昇 
  英文姓名: PONG YAT SING 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2002 
中級   2009 
 
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2020年教練講座(1)
2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施