Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1496   
  中文姓名: 湯文浩 
  英文姓名: TONG MAN HO 
  性別: 男 
  聯絡電話: 64986210 
  電郵地址: hkttcoach@gmail.com  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2021 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 中西區
東區
南區
灣仔
 
  學員名單: 湯文浩  
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會