Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1419   
  中文姓名: 陳天雋 
  英文姓名: CHAN TIN CHUN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 68234802 
  電郵地址: eric.boy@live.hk  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2018 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 陳梓俊  
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會