Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1355   
  中文姓名: 翁震星 
  英文姓名: YUNG CHUN SING 
  性別: 男 
  聯絡電話: 68556252 
  電郵地址: -  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2016 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 蘇旭暉
蘇倬民
劉瑋峰
謝禮禧
羅晫桐
蘇汶浩
何思潼
蘇兆信
何芯悠
何芯藍
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2023教練週年大會