Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1301   
  中文姓名: 凌方紅 
  英文姓名: LING FONG HUNG 
  性別: 女 
  聯絡電話: 64919560 
  電郵地址: zharles8@gmail.com  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2014 
 
  專長教法: 快攻
發球
 
  可任教之地區: 屯門
元朗
 
  學員名單: 衛祖彥  
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路