Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1286   
  中文姓名: 陳偉才 
  英文姓名: CHAN WAI CHOI 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2011 
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽