Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1286   
  中文姓名: 陳偉才 
  英文姓名: CHAN WAI CHOI 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2011 
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2022教練週年大會