Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1240   
  中文姓名: 石頌謙 
  英文姓名: SHEK CHUNG HIM 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2005 
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練週年大會