Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1221   
  中文姓名: 黎耀棠 
  英文姓名: LAI YIU TONG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 56003953 
  電郵地址: -  
  教練工作年資: 30 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2003 
 
  專長教法: 削球
發球
 
  可任教之地區: 深水埗
大埔
屯門
元朗
北區
荃灣
葵青
 
  學員名單: 吳嘉翀
吳起翀
吳苑鈺
 
  講座名稱: 2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施