Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1220   
  中文姓名: 陳維安 
  英文姓名: CHEN WEIAN 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2013 
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法