Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1214   
  中文姓名: 王振雄 
  英文姓名: WONG CHUN HUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 94554444 
  電郵地址: a1500923@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 15 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2011 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 梁羚滔
陳沚桓
王曉琳
陳映蓓
蔡千瑩
何菁頌
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童