Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1183   
  中文姓名: 蘇俊華 
  英文姓名: SOO CHUN WAH 
  性別: 男 
  聯絡電話: 94950338 
  電郵地址: -  
  教練工作年資: 25 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 全港均可
九龍城
 
  學員名單: 陳世樺
游天賜
黎一滿
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施