Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1166   
  中文姓名: 歐陽子榮 
  英文姓名: AU YEUNG TSZ WING 
  性別: 男 
  聯絡電話: 98615996 
  電郵地址: auyeungtszwing@gmail.com  
  教練工作年資: 13 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2008 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 鄭國泉
王日綱
梁浩銓
張霆鋒
林志城
伍俊偉
侯應祥
鄭慧詩
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2023教練工作坊(2) 長者乒乓球機能訓練研究計劃 及 常見兒童/ 青少年問題 (身體結構,肌肉或關節)