Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1113   
  中文姓名: 劉智賢 
  英文姓名: LAU CHI YIN 
  性別: 男 
  聯絡電話:  
  電郵地址: -  
  教練工作年資: 10 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2008 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 楊衍駿
何健
趙彥剴
胡家嘉
王鈺喻
郭芷瑤
王敏盈
周鈺涵
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會