Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1076   
  中文姓名: 鍾兆祥 
  英文姓名: CHUNG SIU CHEUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 95804590 
  電郵地址: leochung727@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 16 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 鍾兆祥
錢方翔
龐雅之
 
  講座名稱: 2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2023教練週年大會