Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1009   
  中文姓名: 竺國茹 
  英文姓名: CHUK KWOK YU 
  性別: 女 
  聯絡電話: 61386907 
  電郵地址: kychuk118@gmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 中西區
油尖旺
深水埗
荃灣
葵青
 
  學員名單: 羅鈺晴
羅鈺琦
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路